Urbárske lesy, pozemková spoločnosť Vojkovce

Adresa: Urbárske lesy, lesná spoločnosť Vojkovce poz.spol., Vojkovce 37, 053 61, Spišské Vlachy

Úradné hodiny: Pre vlastníkov a verejnosť sú každý štvrtok od 17:00 do 19:00

Tel: 0918 633 392

E-mail: ulls.vojkovce@post.sk

Web: http://urbariat-vojkovce.meu.zoznam.sk/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obrazová prezentácia činností Urbariátu Vojkovce v roku 2013:

O vzniku Urbariátu Vojkovce:

Rok 1989 priniesol zmenu a podľa zákona 83/1990 o združovaní občanov sa vlastníci podielov v spoločnom lesnom majetku na katastrálnom území obce Vojkovce znova spojili a prejavili záujem hospodáriť na svojich pozemkoch. Dňa 10.10.1991 spísali výzvu Východoslovenským štátnym lesom š.p. Košice o vydanie lesných pozemkov,  porastov a iného majetku do správy vlastníkov. Vlastníkov zastupoval ustanovený výbor a predseda spoločenstva p. Fábry Ondrej Vojkovce č.d. 2. Spoločnosť vystupuje pod názvom ,,URBÁRSKY KOMPOSESORIÁT OBEC VOJKOVCE“. Odpoveďou na túto výzvu bolo nekonečné doplňovanie dokladov, listov vlastníctva, výpisov z pozemkovej knihy, identifikácie parciel, označovania hraníc nehnuteľnosti v teréne a neustále prerušovanie samotného konania, pretože katastrálne územie obce je silne rozdrobené a uložené v členitom teréne BRANISKA. V roku 1992 spoločenstvo vlastníkov lesov požiadalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o zaregistrovanie stanov spoločenstva pod názvom URBARIÁTNE LESY, LESNÁ SPOLOČNOSŤ. Ministerstvo žiadosti vyhovelo a 29. 10. 1992 pod čislom spisu VVS/1-900/90-6625 tieto stanovy zaregistrovalo. Spoločenstvo v článku č.3 - Pôsobnosť a ciele spoločenstva okrem iného uvádza: Jeho cieľom je obnoviť reálny výkon vlastníckych a užívacích práv členov spoločenstva a ich právnych nástupov. Ministerstvo vnútra dňa 20.02.1996 oznamuje spoločenstvám vlastníkov lesov aby podľa nového zákonu o  poz. spol. č. 181/1995 Z.z vykonali registráciu na príslušných obvodných lesných úradoch a pri nesplnení si tejto povinnosti do 1.3.1996 ministerstvo hrozilo nariadením o majetkovom vysporiadaní spoločenstva. Spoločenstvo dodržalo termín a zaregistrovalo sa pod názvom Urbárske lesy lesná spoločnosť Vojkovce poz. spol. ako spoločenstvo s právnou subjektivitou. V roku 2002 nadobudla platnosť ROEP obce Vojkovce. Koncom roku 2004 a v roku 2005 vyvrcholila práca na kompletizovaní podkladov a označovanie pozemkov v teréne tak, aby mohla vzniknúť „Dohoda o odovzdaní nehnuteľnosti medzi urbárskou spoločnosťou Vojkovce a LSR š.p. Banská Bystrica OZ Prešov,  ktorá v mesiaci október 2005 nadobudla platnosť. Rok 2006 bol teda prvým rokom riadneho hospodárenia urbárskej spoločnosti na vyznačených pozemkoch katastrálneho územia obce Vojkovce. V roku 2007 obvodný pozemkový úrad SNV začal na katastrálnom území obce Vojkovce projekt pozemkových úprav. V roku 2009 vrcholia pozemkové úpravy a  1.1.2010 nadobudne platnosť nové členenie pozemkov. Tento projekt pozemkových úprav napomôže dodržať čl. č.3 zo stanov nášho urbárskeho spoločenstva, v ktorom základnou úlohou je obnoviť reálny výkon vlastníckych a užívacích práv na celom katastrálnom území obce Vojkovce.

Fotografie z činnosti urbariátu, rok 2015:

Brigáda urbariátu Vojkovce 11.04.2015 pri čistení porastu pred vysadbou stromcekov
Brigáda urbariátu Vojkovce 11.04.2015 pri čistení porastu pred vysadbou stromcekov
Brigáda urbariátu Vojkovce 11.04.2015 pri čistení porastu pred vysadbou stromcekov
Brigáda urbariátu Vojkovce 11.04.2015 pri čistení porastu pred vysadbou stromcekov
Brigáda urbariátu Vojkovce 11.04.2015 pri čistení porastu pred vysadbou stromcekov
Brigáda urbariátu Vojkovce 11.04.2015 pri čistení porastu pred vysadbou stromcekov
Brigáda urbariátu Vojkovce 11.04.2015 pri čistení porastu pred vysadbou stromcekov
Brigáda urbariátu Vojkovce 11.04.2015 pri čistení porastu pred vysadbou stromcekov
Brigáda urbariátu Vojkovce 11.04.2015 pri čistení porastu pred vysadbou stromcekov
Brigáda urbariátu Vojkovce 11.04.2015 pri čistení porastu pred vysadbou stromcekov
Brigáda urbariátu Vojkovce 11.04.2015 pri čistení porastu pred vysadbou stromcekov
Brigáda urbariátu Vojkovce 11.04.2015 pri čistení porastu pred vysadbou stromcekov
Urbariát Vojkovce zameriavanie sukromných lesných parciel v roku 2015
Urbariát Vojkovce zameriavanie sukromných lesných parciel v roku 2015
Urbariát Vojkovce zameriavanie sukromných lesných parciel v roku 2015
Urbariát Vojkovce zameriavanie sukromných lesných parciel v roku 2015
Urbariát Vojkovce zameriavanie sukromných lesných parciel v roku 2015
Urbariát Vojkovce zameriavanie sukromných lesných parciel v roku 2015
Urbariát Vojkovce zameriavanie sukromných lesných parciel v roku 2015
Urbariát Vojkovce zameriavanie sukromných lesných parciel v roku 2015
Urbariát Vojkovce zameriavanie sukromných lesných parciel v roku 2015
Urbariát Vojkovce zameriavanie sukromných lesných parciel v roku 2015
Urbariát Vojkovce zameriavanie sukromných lesných parciel v roku 2015
Urbariát Vojkovce zameriavanie sukromných lesných parciel v roku 2015
Urbariát Vojkovce zameriavanie sukromných lesných parciel v roku 2015
Urbariát Vojkovce zameriavanie sukromných lesných parciel v roku 2015
Urbariát Vojkovce zameriavanie sukromných lesných parciel v roku 2015
Urbariát Vojkovce zameriavanie sukromných lesných parciel v roku 2015
Odpratávanie dreva po veternej kalamite v urbariáte Vojkovce na sprejazdnenie lesných zvážnic
Odpratávanie dreva po veternej kalamite v urbariáte Vojkovce na sprejazdnenie lesných zvážnic
Odpratávanie dreva po veternej kalamite v urbariáte Vojkovce na sprejazdnenie lesných zvážnic
Odpratávanie dreva po veternej kalamite v urbariáte Vojkovce na sprejazdnenie lesných zvážnic
Odpratávanie dreva po veternej kalamite v urbariáte Vojkovce na sprejazdnenie lesných zvážnic
Odpratávanie dreva po veternej kalamite v urbariáte Vojkovce na sprejazdnenie lesných zvážnic
Odpratávanie dreva po veternej kalamite v urbariáte Vojkovce na sprejazdnenie lesných zvážnic
Odpratávanie dreva po veternej kalamite v urbariáte Vojkovce na sprejazdnenie lesných zvážnic
Odpratávanie dreva po veternej kalamite v urbariáte Vojkovce na sprejazdnenie lesných zvážnic
Odpratávanie dreva po veternej kalamite v urbariáte Vojkovce na sprejazdnenie lesných zvážnic
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS s.r.o.